Category Archives: e-Gov

Předseda dozorčí rady Operator ICT a.s.

Formálně jsem se 19.12.2018 stal členem dozorčí rady Operatora ICT, první zasedání jsme měli dnes. Dnes jsem byl také zvolen předsedou dozorčí rady Operator ICT a.s.

Jak k tomu došlo?

Smart City a elektronizace státní správy jsou ze strategického i technického hlediska podobné disciplíny s různými měřítky. Oběma tématy se již pár let zajímám, Operátor ICT a pražský magistrát jsou rozpočty i dosahem na úrovni běžného ministerstva. Již mnoho let vidím, že v oblasti Smart-city (a přizemněji ve správě IT) má Praha veliké rezervy (eufeimicky řečeno)-

Když Piráti vyhlásili výběrové řízení na tyto pozice, přihlásil jsem se a v konkurenci několika desítek lidí uspěl. Pro jistotu zdůrazňuji, že nejsem členem žádné politické strany a hlavním důvodem pro mou účast ve výberovém řízení byl důraz na odbornost.

 

Můj osobní cíl v dozorčí radě

Po celou dobu existence sleduji plány, činy a realizované smlouvy Operator ICT a zejména strategické směřování a z ní realizované aktivity v 2016-2018 nepovažuji správné.

Smart City je populární buzzword, ve skutečnosti to znamená změnu přemýšlení a změnu řízení města (turnaroud management), průběžnou inovaci a otevřené řízení na základě tvrdých dat.

Smart City neznamená nabíječky v lavičkách či pár košů za 10 mil. Kč.

Smart City znamená rozhodování občanů a řízení managementu města na základě dat (nikoliv pocitů). Znamená stanovení dlouhodobých a kratkodobých cílů a KPI pro jednotlivé oblasti života. Na základě toho stanovení nástrojů a změn, jejich průběžné sledování, hodnocení KPI a průběžná úprava procesů řízení města.

Důležitým faktorem je zpřístupnění stejných informací občanům a firmám a umožnit jejich lepší rozhodování na základě stejných dat. Je to také základ transparentnosti a veřejné kontroly.

Operátor ICT je servisní firma, která má pro Prahu tyto vize Smart City udržovat a realizovat. Má fungovat také jako odborný a konzultační prvek v této oblasti pro Prahu, radu, zastupitele a veřejnost. A pokud se tak magistrát rozhodne, fungovat pro Prahu také jako “servisní IT firma”. Což se vzhledem ke stavu magistrátního odboru informatiky nabízí.

Dozorčí rada má v Operátor ICT primárně kontrolní, nevýkonnou roli. Výkonnou roli zastává představenstvo (zodpovědné akcionáři a dozorčí radě) a management.

Mým cílem je důsledně kontrolovat management, že se chová v souladu se zákonem (zejména řádné veřejné soutěže), že se chová v souladu se strategií Prahy o oblasti IT a Smart City.

Druhým cílem je pomoci managementu s realizací cílů Smart CIty sdílením mého know- how a zkušeností. Nechci být managementu pouze “kontrolním drábem či kritikem”, ale i pomocníkem a partnerem. Stejnou roli chci neformálně mít i vůči magistrátu – propojit obě organizace a pomoci definovat vzájemnou roli magistrátu (tvůrci a nositelé Smart City vize) a Operátora ICT (jeden z realizátorů). A vhodným způsobem pomocí změnit (nejen rozhodovací) procesy magistrátu na moderní úřad. (např. alá Vídeň)

Třetím cílem je zajistit maximální transparetnost a otevřenost celé společnosti Operator ICT včetně dozorčí rady, a to i nad rázec zákona. Věřím tomu, že transparentnost a veřejná kontrola jsou nejlepší prevencí korupčního chování

 

Budoucnost ukáže, jak moc ambiciózní cíle jsem měl.


Níže je má smlouva jako člena dozorčí rady s Operátorem ICT (vzor a parametry smlouvy určili a schválili pražští zastupitelé v prosinci 2018. My neměli možnost její textaci jakkoliv měnit).

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENADOZORČÍ RADY

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)

 

a

 

pan                  Michal Bláha

……..
(dále jen „Člen dozorčí rady“)

 

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tuto smlouvu o výkonu funkce

(dále jen „Smlouva“)

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1    Společnost prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2     Člen dozorčí rady prohlašuje, že je fyzickou osobou s plnou svéprávností podle českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3     Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že byl řádně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti dne 18.12.2018 (ke dni 19.12.2018).

1.4     Člen dozorčí rady se zavazuje tuto funkci pro Společnost vykonávat za podmínek stanovených touto Smlouvou, stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

2.1     Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Člena dozorčí rady vůči Společnosti při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

 

 1. PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY A ČLENA DOZORČÍ RADY

 

3.1     Člen dozorčí rady je členem kontrolního orgánu Společnosti nesoucí název dozorčí rada. Působností dozorčí rady Společnosti je zejména dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

3.2     Obsahem činnosti Člena dozorčí rady při výkonu jeho funkce je zejména:

3.2.1      účast na zasedáních dozorčí rady a podílení se na rozhodování dozorčí rady ve věcech, které jsou stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích nebo jiným obecně závazným právním předpisem svěřeny do pravomoci dozorčí rady;

3.2.2    podílení se na kontrolních a ostatních činnostech, které přísluší na základě stanov Společnosti nebo zákona o obchodních korporacích dozorčí radě;

3.2.3    odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech Společnosti, zajišťování podkladů pro tato jednání;

3.2.4    posuzování strategických a operativních návrhů řízení Společnosti, sledující zabezpečení efektivního zhodnocování základního kapitálu a příznivého hospodářského výsledku Společnosti;

3.2.5    posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních a organizačních, jakož i dalších dokumentů, orientujících Společnost žádoucím směrem.

 

 1. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

 

4.1     Za výkon funkce náleží Členu dozorčí rady měsíční hrubá odměna ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Pokud člen dozorčí rady zároveň zastává pozici předsedy, náleží mu za výkon funkce měsíční hrubá odměna ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých). Byl-li člen představenstva zvolen předsedou v průběhu měsíce, nebo došlo-li k jeho odvolání z této pozice v průběhu měsíce, náleží mu stanovená odměna za tyto měsíce v plné výši, odměna tak nebude alikvotně krácena.

4.2     Měsíční odměna je splatná vždy nejpozději patnáctý (15.) den v měsíci následujícím po měsíci, v němž na odměnu vznikl Členu dozorčí rady nárok, a to na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený na titulní straně této Smlouvy.

4.3     Jiné plnění náleží Členu dozorčí rady, pokud tak stanoví právní předpis nebo vnitřní předpisy Společnosti, jsou-li schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti.

4.4     Valná hromada Společnosti, resp. jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti, může kdykoliv rozhodnout o mimořádné odměně Člena dozorčí rady, zejména v případě příznivého výsledku hospodaření Společnosti. V takovém případě je mimořádná odměna Člena dozorčí rady splatná do třiceti (30) dnů od rozhodnutí valné hromady Společnosti, resp. jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, na bankovní účet Člena dozorčí rady, který je uvedený na titulní straně této Smlouvy.

4.5     Za účelem zajištění náležitého výkonu funkce poskytne Společnost Členu dozorčí rady rovněž nefinanční odměnu ve formě úhrady pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady, a to v souvislosti s pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Společností a příslušným pojistitelem.

 

 1. NÁHRADA NÁKLADŮ A JINÁ MATERIÁLNÍ PLNĚNÍ

 

5.1     Společnost se zavazuje uhradit Členu dozorčí rady hotové výdaje spojené s jeho účastí na zasedáních dozorčí rady. Tyto hotové výdaje je povinna uhradit oproti vyúčtování po jeho předložení.

5.2     Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady v prostorách sídla Společnosti. Při nezbytných služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady poskytne Společnost členu dozorčí rady náhrady cestovních výdajů ve smyslu ustanovení § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Výši náhrad stanoví Společnost před konáním cesty.

5.3     Společnost se dále zavazuje hradit Členu dozorčí rady přiměřené náklady na právní zastoupení, které vznikly Členu dozorčí rady v důsledku obrany proti nárokům nebo řízením, které vznikly nebo byly iniciovány v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady, přičemž se může jednat zejména o přiměřené náklady právního zastoupení, které vznikly Členu dozorčí rady v důsledku obrany proti:

5.3.1      nárokům třetích osob, které vznikly v důsledku porušení zákonné povinnosti Člena dozorčí rady;

5.3.2      nárokům Společnosti, které vznikly v důsledku porušení povinnosti Člena dozorčí rady; nebo

5.3.3      trestním nebo obdobným řízením vedeným proti Členu dozorčí rady v souvislosti s výkonem jeho funkce,

a to i v případech, kdy tyto přiměřené náklady právního zastoupení nebudou uhrazeny pojistitelem na základě pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady ve smyslu odst. 4.5 výše. Společnost má nárok na vrácení přiměřených nákladů na právní zastoupení uhrazených Členu orgánu Společnosti, bude-li pravomocným rozhodnutím soudu rozhodnuto o tom, že se Člen dozorčí rady dopustil úmyslného trestného činu vůči Společnosti, nebo bude-li pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu rozhodnutoo tom, že Člen orgánu sebe nebo třetí osobu svým jednáním úmyslně obohatil na úkor Společnosti.

5.4       Zastává-li Člen dozorčí rady pozici předsedy dozorčí rady, nahrazuje mu společnost náklady spojené s reprezentací a občerstvením v rámci aktivit společnosti (tzv. reprefond), a to ve výši maximálně 1 500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Je-li Člen představenstva do své funkce zvolen v průběhu kalendářního měsíce, nebude mu tato částka krácena.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

6.1     Člen dozorčí rady se zavazuje zejména:

6.1.1      řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti,

6.1.2      vykonávat svoji funkci v zájmu Společnosti a tuto činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře, tj. s povinností vykonávat svoji činnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,

6.1.3      s péčí řádného hospodáře především posuzovat veškeré materiály a podklady, které mu budou v rámci jeho činnosti předloženy a v případě potřeby si vyžádat další materiály a podklady, které pro svou činnost potřebuje,

6.1.4      bez zbytečného odkladu činit potřebná rozhodnutí a vyslovovat nutná stanoviska a připomínky,

6.1.5       chránit dobré jméno Společnosti,

6.1.6       dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem,

6.1.7      dohlížet nad dodržováním právních a ostatních předpisů Společnosti a jejími zaměstnanci,

6.1.8      řádně hospodařit s prostředky Společnosti a ochraňovat majetek Společnosti před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Společnosti,

6.1.9      zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu,

6.1.10    informovat Společnost o veškerých důležitých změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádný výkon jeho funkce, případně na změnu pokynů Společnosti, a

6.1.11    bezodkladně informovat dozorčí radu a představenstvo Společnosti a případně valnou hromadu (pokud je to z hlediska právních předpisů nutné) o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, které by mohly mít vliv na výkon jeho funkce člena dozorčí rady.

6.2     Člen dozorčí rady je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze své funkce člena dozorčí rady osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady.

6.3     Člen dozorčí rady je povinen ve smyslu § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích informovat dozorčí radu Společnosti, respektive valnou hromadu, nastane-li střet mezi jeho zájmy a zájmy Společnosti, respektive hodlá-li se Společností uzavřít smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

6.4     Člen dozorčí rady je povinen informovat dozorčí radu Společnosti o všech skutečnostech, o nichž získal povědomí, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost Společnosti a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti újmu na majetku nebo pověsti (dobrém jménu) či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů.

6.5      Společnost se zavazuje zejména:

6.5.1      vytvořit Členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a poskytovat mu veškeré informace, údaje a podklady nezbytné k výkonu jeho funkce, včetně zajištění příslušného školení a možnosti využívat v účelné míře služby externích poradců;

6.5.2      poskytovat Členu dozorčí rady bezplatně technické prostředky nutné k zajištění řádného výkonu funkce, pokud je to vhodné nebo účelné namísto náhrady nákladů vynaložených Členem dozorčí rady; a

6.5.3      řádně a v dohodnutých termínech poskytovat Členu dozorčí rady odměnu sjednanou v čl. 4 této Smlouvy jakož i materiální plnění dle čl. 5 této Smlouvy.

 1. UKONČENÍ VÝKONU FUNKCE

 

7.1       K ukončení výkonu funkce dochází způsobem a z důvodů určených právními předpisy a stanovami Společnosti.

7.2       V případech ukončení funkce člena dozorčí rady je Člen dozorčí rady povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž opomenutí by mohlo být Společnosti na újmu.

7.3     Do třiceti (30) dnů po ukončení výkonu funkce vrátí Člen dozorčí rady libovolnému členu dozorčí rady Společnosti:

7.3.1      veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by již byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti;

7.3.2      ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem funkce, a to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům.

 

8.ODPOVĚDNOST ČLENA DOZORČÍ RADY

 

8.1       V případě porušení právních povinností při výkonu působnosti člena dozorčí rady odpovídá Člen dozorčí rady Společnosti za škodu, kterou jí porušením způsobil.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 

9.1       Tato Smlouva byla schválena jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti dne 18.12.2018.

9.2       Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 19.12.2018. Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkce Člena dozorčí rady.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1     Člen dozorčí rady souhlasí s tím, že Společnost bude uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce včetně jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště a údajů o vzdělání a jeho pracovních výsledcích ve funkci, osobním statutu a odměnách, které se mu ročně skutečně vyplatí (dále jen “Údaje“), a to po dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností Společnosti.

 

10.2     Společnost je oprávněna použít Údaje za účelem evidence činností Člena dozorčí rady podle této Smlouvy. Společnost je oprávněna užít Údaje a výsledky jejich zpracování pouze pro vnitřní účely, není však oprávněna údaje poskytnout třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem.

10.3     Člen dozorčí rady má právo na přístup k Údajům, jejich opravu a likvidaci v souladu s platnými předpisy a zavazuje se Společnost bez zbytečného odkladu informovat o jakékoli změně těchto údajů.

 

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1     Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy lze provádět výhradně na základě dohody smluvních stran uzavřené v písemné formě a schválené valnou hromadou Společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti.

11.2     Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) si ponechá Společnost a jeden (1) Člen dozorčí rady.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

 

 

 

GFŘ – daňové gestapo českého státu

1.3.2017: Napsáno jajko komentář pro dnešní  E15

EET je v systému státních informačních systémů výjimkou – je to zatím jediný systém, který od občana či podnikatele vyžaduje zasílání dat v reálném čase. Ostatní státní systémy jsou nárazové, dávkové. DPH, kontrolní hlášení či různé odvody se evidují obvykle jednou měsíčně. Daně jednou ročně. Ale v reálném čase musíte přiznat tržby pouze v EET.

 

Již v roce 2016, před spuštěním první etapy EET, se ukázala neschopnost GFŘ zvládnou takový systém. Za 180 miliónů korun bez výběrového řízení se sice podařilo systém naprogramovat a spustit, ale skutečná práce GFŘ – stanovení pravidel fungování EET, metodika a její komunikace – byla více než zoufalá.

Ještě listopadu 2016, necelý měsíc před samotným spuštěním EET nebylo jasné jaké tržby pod EET patří a jaké nikoliv. Proslulým se stal výrok ministra Babiše týden před spuštěním EET do ostrého provozu, že “teprve nyní zjišťuje, kolik druhů podnikání vlastně v Česku máme”.

Od listopadu 2016 nutí finanční správa podnikatele k ponižující a zdlouhavé registraci k EET, kde musí podnikatel napsat do 28 formulářových polí 27 údajů, které o něm finančáci již znají. Tuto žádost poté úřednice poloručně zpracovávají. Neznám nikoho, kdo by přístup k EET dostal dříve než za 3 dny. Návrh na automatické řešení, dopředu vygenerovaný přístup k EET pro všechny podnikatele a firmy, GFŘ odmítlo jako “horší řešení než to jejich”.

Uplynuly 3 měsíce ostrého provozu EET a GFŘ se nepoučilo. Měsíc před spuštěním EET pro e-shopy, po 9 měsících zoufalého upozorňování, pan Fojtík z GFŘ konečně pochopil co je a jak funguje platební brána při placení platební kartou. Teprve poté GFŘ přišla s novou metodikou pro platby kartou.

GFŘ může zadržovat vratky k DPH neomezeně dlouhou dobu (klidně několik let) a způsobit tak krach společnosti (stalo se vícekrát). Nezapíše vás jako plátce DPH v termínu 30 dní, jak ji přikazuje zákon, a klidně vám správní řízení protahuje 9 měsíců (děje se stále). 6 měsícu po začátku platnosti Registru smluv přiznala, že není schopna zákon plnit.

Pokud podnikatel poruší své povinnosti, dostane okamžitě pokutu. Pokud omylem nepřizná 7Kč v kontrolním hlášení, dostane okamžitě pokutu 50.000 Kč (stalo se v lednu 2017)!

Pokud neodpoví GFŘ do pěti dnů na otázku “opravdu údaje v kontrolním hlášení souhlasí?”, dostane pokutu 10.000 až 20.000 Kč (stalo se v prosinci i lednu 2016).

Přesně týden (!!) před spuštěním II. etapy EET pro e-shopy vydalo GFŘ novou metodiku pro platby dobírkou. Týden před spuštěním! Tři dny před II. Etapou Babišova náměstkyně v médiích varuje: „Tentokrát žádné období hájení nebude”.

GFŘ má dojem, že každý podnikatel je zloděj a podvodník. Pokutu 50.000 Kč za nepatrný prohřešek obhajuje jako zcela odpovídající trest. Samo však neplní vlastní povinnosti a nerespektuje termíny ani úkoly na ni kladené.

Generální finanční ředitelství si myslí, že nemá být partnerem a službou daňovým poplatníků, ale že je daňovou policií České republiky. Ve skutečnosti se chová a vystupuje jako české daňové gestapo.

10x předražené EET: skutečné náklady na EET

Kolik bude daňové poplatníky stát EET není jednoduché zjistit. V důvodové zprávě k EET  z června 2015 (strana 25) Ministerstvo financí odhaduje cenu pořízení EET na cca 370 mil. Kč (a doufá v nižší vysoutěžené ceny). Provozní náklady odhaduje na 170 mil. Kč ročně.

V prosinci 2015 Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) a Generální finanční ředitelství (GFŘ) vysoutěžili vytvoření celého EET včetně napojení na ADIS za 39,9 mil. Kč s odhadovanými ročními náklady provozu 15 mil Kč. Investice do HW byla odhadována na 10-15 mil. Kč (nebylo součástí VŘ). Toto výběrové řízení bylo na přímý pokyn ředitele GFŘ Janečka zrušeno bez uvedení důvodu.

Začátkem roku 2016 nabídla společnost IBM, největší dodavatel IT služeb pro GFŘ vyhotovení EET za 50 mil. Kč. A prý je to výhodnější nabídka než vysoutěžené řešení ve zrušeném VŘ. Alespoň takto to p. Janeček a Babiš prezentovali veřejnosti i mě. Oba pánové, zejména p. Janeček mi lhali do očí.

50 mil. Kč pro IBM bez výběrového řízení je pouze na část EET (integrace s ADIS), ostatní části EET v této ceně nejsou. Zrušené VŘ s cenou 39.9mil. Kč obsahovalo všechny části EET tak, jak jsou popsány dále.

Skutečné náklady na EET v roce 2016

Všechny ceny dále jsou bez DPH. 

1) EET kreativa

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/650688

Výhercem je McCANNPrague za 2.9M Kč. Smlouva není uveřejněna v Registru smluv (nemusí být, vznikla před platností zákona)

2) Mediální prostor

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/658827

Vítězem VŘ je PHD a.s. za 25,3MKč. Smlouva není uveřejněna v Registru smluv (nemusí být, vznikla před platností zákona)

3) Certifikační autorita:

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/676795

Vítězem je eIdentity a.s. za 13.1MKč

smlouva byla do Registru smluv uložena 3 měsíce po podepsání (zákon přikazuje o 1 měsíce) : https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/809421

4) HW pro aplikační rozhraní EET

Rozšíření infrastruktury IS ADIS. Výběrové řízení : https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/669329

Výtězem je O2 IT, s cenou za 153M Kč. Smlouva v registru smluv uvedena až po 4 měsících, text smlouvy v Registru smluv není, je k dispozici zde https://mfcr.ezak.cz/…/137657fd40e6a55c7-smlouva-is-adis-pdf

Zde je důležité upozornit, že toto VŘ vyhrála O2 IT a.s., která ovšem z 153 mil Kč dodává HW a řešení IBM ve výši 152 mil Kč.

5) Integrace EET do ADIS od IBM_CZ

Výběrové řízení neproběhlo, zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/655349

Jde o 50mil Kč pro IBM ČR.

Souhrn

McCann Prague EET kreativa 2.9mil Kč
PHD a.s. Mediální prostor pro podporu EET 25.3mil Kč
eidentity a.s. Certifikační autorita 13.1mil Kč
IBM CZ a O2 IT HW navíc pro ADIS 153mil Kč
IBM CZ Integrace EET do ADIS 50mil Kč
Celkem 244,3mil Kč

Celkové odhadované náklady ze zrušeného VŘ:
39.9mil + 15mil HW = 55mil Kč.

Náklady do roku 2021

Je dobré kouknout i na náklady do roku 2021. Proč 2021? Protože podmínkou pro povolení JŘBU pro IBM a integraci EET s ADIS bylo vytvoření úplně nového systému ADIS do roku 2021.

U ročních provozních nákladů vycházíme z odhadů obou řešení. Situace u IBM je zajímavější o to, že již v listopadu 2016 podepsalo GFŘ opět bez soutěže smlouvu s IBM na částku 161 mil. na “Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“. Odmítá však uveřejnit, jaké práce bude IBM za tuto činnost vykonávat.

Náklady 2016 55 mil. Kč 215 mil. Kč
Roční provozní náklady 10 mil. Kč 170 mil. Kč
tzn. do roku 2021 celkem 40 mil. Kč 680 mil. Kč
Celkem náklady do 2021 95 mil. Kč 895 mil. Kč

Poznámka k tabulce: do srovnání nákladů obou řešení nezapočítávám náklady na mediální kampaň EET. 

Řešení IBM prosazené bez výběrového řešení p. Janečkem a ministrem Babišem je 9.5x dražší  než řádně vysoutěžené řešení od CGI.

Tagged , ,

Vzděláváme úřady – Lekce 2: otevřenost

Tento článek je 2 díl z celkem 2 dílů v serii článků Škola chování úřadů k občanům

Jak jsme si vysvětlili v lekci 1, občan je zákazníkem úřadů. Má vůči nim mnoho povinností, ale i práv.

Mezi základní právo patří právo na informace. Úřady pracují s prostředky, které získaly (ve formě daní a poplatků) od občanů a firem. Nejsou to peníze ani úřadu, ani úředníků, ani politiků.

Jsou to společné peníze občanů a ti mají absolutní právo vědět, zda je s těmito prostředky nakládáno účelně.

Dlouhodobý přístup úřadů je  “nic neřekneme, pokud se někdo na něco zeptá, řekneme jen minimum absolutně nutné”. Tento přístup je principiálně špatný.

Úřady musí zveřejňovat všechny informace a údaje se kterými pracují pro aktivně, samy, automaticky a řešit pouze žádosti nad rámec takto zveřejněných dat. Tomu se říká princip otevřených dat a je to základní povinnost úřadů vůči občanům.

Vedlejším efektem otevřených dat je demokratizace přístupu ke státním datům a prudký nárůst informační ekonomiky postavený na těchto datech. Existuje mnoho případů po světě, od USA, přes UK po například Estonsko.

 

Vzděláváme úřady – Lekce 1: rovnocený vztah

Tento článek je 1 díl z celkem 2 dílů v serii článků Škola chování úřadů k občanům

Chování státní úředníků a politiků k občanům dosáhlo úrovně, kdy nám nezbývá než jim vysvětlit elementární základy slušného chování.

Pravidlo č. 1 – Práva a povinnosti musí být rovnocené

Přístup politiků a úřadů ke svým povinnostem vystihuje tento tweet ministra financí:

Stát si u velké části povinnosti stanovuje sám pro sebe vyjímku či neobvykle velkou dobu na splnění. Ať již je to EET (netýká se státu, územního samosprávného celku,příspěvkové organizace,..), u Registru smluv má stát 1 rok zkušebního provozu bez sankcí (srovnej s 0 dní provozu bez sankcí u kontrolního hlášení k DPH či 1 měsíc u EET)

Stát si při vyřizování stížností může svévolně prodloužit lhůtu 30 dnů na odpověď, zatímco podnikatel má u DPH lhůtu 5 dní bez možnosti prodloužení.

Takový příkladů najdeme stovky a je nutné aktivně pracovat  na jejich odstranění.

Pravidlo č. 2 – Občan je zákazník

Úřady a úředníci jsou zde pro občany, nikoliv opačně. Občan či podnikatel jsou zákazníky úřadů.

Cílem úřadů musí být snížení zátěže pro občany a podnikatele, nikoliv zjednodušení práce úřadů bez ohledu zákazníka.

Pravidlo č.3 – Občan je zákazník se silným mandátem

Občan je povinnen platit daně. Daně jsou společným, do určité míry solidárním společným příspěvkem na provoz státu. Stát dostává peníze předem, bez specifického určení k čemu mají být využity. Je základním právem občana mít kontrolu nad tím, zda je s těmito společnými penězi nakládáno účelně a efektivně.

Tyto peníze nevlastní úředník ani úřad, tyto peníze byly úřadu poskytnuty občanem, aby je úřad použil pro stanovený účel. Proto má občan velmi silný mandát být ve vztahu k úřadům jako zákazník, jako dohlížitel a jako hodnotitel.

Občan a podnikatel má právo

 • od úřadu požadovat kvalitní službu za čas;
 • komfortní a jednoduchý způsob, jak splnit povinnosti vůči úřadu;
 • hodnotit úřad a žádat nápravu;
 • znát náklady a příjmy úřadů a způsob nakládání s prostředky úřadu;
 • znát způsob nakládání s daty úřadu a výstupy z těchto dat získaných

EET, lži a rostoucí nedůvěryhodnost Finanční správy

Andrej Babiš a stát se rozhodl, že je nutné kontrolovat – téměr – každou příjmovou operaci podnikatelů v ČR. Většina parlamentu to schválila a tak musí podnikatelé o sobě říka GFŘ a Ministerstvu financí úplně vše.

Dramaticky jiná situace je, pokud se občan či nejdejbože podnikatel zeptá, jakým způsobem GFŘ samo nakládá s jeho penězi a jeho daty. Vše je tajné, 200 miliónů za roční provoz ADIS pro IBM bez výběrového řízení je drobnost, kterou přeci podnikatele s obratem 1 milión korun ročně zajímat nemusí. A co na tom, že těch 200miliónů pro IBM je poskládáno z jeho daní.

A ještě horší je, pokud se GFŘ zeptáte, zda náhodou nemělo EET krátky výpadek, do očí vám to popřou. Bez ohledu na přesně opačnou, tvrdými daty podpořenou zkušenost podnikatelů pod EET.

A pak se GFŘ, SPCSS a Andrej Babiš diví, že jim nikdo nevěří. Není důvod, když zbytečně lžou o věcech, ve kterých musí být 100% otevření.

Uč se, státe, od podnikatelů

Podnikatelé, podnikající na internetu, obsluhující stovky tisíc zákazníků ví, jak se ke svým zákazníkům chovat.
Na plánované výpadky/upgrady je potřeba upozornit proaktivně minimálně 24 hodin předem (či déle). Na neplánovavé ihned jak je to možné. A po ukončení prací o tom všechny informovat.
A velmi důkladně evidovat, zda skutečně nastat či nenastal problém, pokud ho zákazník hlásí.
A všem proaktivně přiznat, že problém nastal, pokud se tak stane. Protože my podnikatelé víme, že chyba se stát může. A že popíráním si důvěru nikdy nevybudujeme. 
Finanční správo, státe, učte se tomu, co komerčni sféra , kterou tak důkladně hlídáte, ví a dělá více než 20 let.

Registrace k EET v podání Finanční správy

Varování, tento text vás přenese do roku 1992.

Pokud se musíte přihlásit k EET, máte 2 možnosti. Já popíši variantu kdy se vám nechce osobně na FÚ a použijete s důvěrou moderní techniku.

Vstup na Daňový portál vás přivítá důrazným upozorněním,  že připojení k tomuto serveru není bezpečné a že hrozí ukradení údajů od útočníků. Což našince, zvláště na daňovém portále, jistě potěší.
screen-shot-2016-12-01-at-13-00-30

Mnohaletá ignorace neplatného certifikátu (resp. od autority co není v systémech mezi důvěryhodnými) ze strany MFČR je šokující.

Následující vyplnění formuláře s “žádostí o autentizační údaje do EET” vás ujistí, že zde zákazníkem nejste. Přestože stát vlastní a provozuje Obchodní a živnostenský rejstřík, nutí vás kromě IČO vyplnit minimálně 28 dalších polí, které již o vás zná (jmeno, adresu, DIC, PSC, jednatele, ….). Pro jistotu se ptá i na příslušný FÚ, což ví pouze moje účetní. GFŘ nejspíše ne, proto ji to musíte říci vy.

screen-shot-2016-12-01-at-13-05-02

UX formuláře vrcholí poslední obrazovkou z mnoha, kde vás upozorní na chyby, které jste provedli o 3 obrazovky dříve a kam se obrazovku po obrazovce musíte zase vrátit!

Vše ale dobře dopadlo a po 20 minutách vypisování formulářů a hledání přístupu do datové schránky je žádost odeslána.

Nečekejte, že autentizační údaje (BTW zeptejte se své matky, co si pod tím představí) dostanete obratem. V případě, že máte štěstí, přijdou za 1-2 pracovní dny. Pokud máte smůlu, pak za 5 kalendářních dnů.

Po průměrných 2 dnech vám přijde do datové schránky zpráva s loginem a heslem (to je správná odpověď mami).

V této zprávě není žádná informace o tom, kam login a heslo máte zadat. Musíte hledat pracně na internetu, či na etrzby.cz.

screen-shot-2016-12-01-at-14-31-05

Po nalezení portálu EET a zadání loginu a hesla se dozvíte, že login a heslo nefungují a budou fungovat až následující den. Přidat tuto informaci do doručené zprávy je asi nad síly GFŘ.

UX samotného portálu EET a vyžádání si nutného certifikátu je také zážitek, ale do dalšího pokračování.

Co dělá Finanční správa 2-3 dni s tou žádostí?

Po odeslání žádosti o přístup do EET tato žádost dojde datovou schránkou na vybraný FÚ.

Zde je žádost dle pořadí doručení ručně vyzvednuta pracovníkem FÚ a přenesena do aplikace FÚ, kde se kontrolují údaje z žádosti.

Pracovník FÚ ručně kontroluje údaje z formuláře (ano, ty podnikatelem pracně vyplněné) zda jsou správně. Kontrolu provádí ručně řádek po řádku. Drobné chyby opraví, vážné způsobí vrácení žádosti zpět podnikateli.

Poté ručně vloží údaje z žádosti do systému EET a ručně nechá vygenerovat autentizační údaje, které jsou odeslány datovou schránkou.

Vzhledem k tomu, že místní FÚ odesílají zprávy z datové schránky dávkově, pokud do ní vaše žádost přistane moc pozdě, čeká tam do dalšího dne.

Disclamer: tento postup mi sdělil pracovník FÚ, který není počítačový odborník, ale tuto činnost vykonává. V detailech se může postup lišit, základní princip ruční práce a kontroly nikoliv. Bohužel jsem neměl možnost to vidět na vlastní oči (je na to přísný zákaz, speciálně pro EET) a jedná se tak o zprostředkovanou informaci.

V první etapě takto pracovníci Finančních úřadů ručně zpracovali 50.000 žádostí, do března 2017 je čeká dalších 190.000 a v dalších etapách 200.000 žádostí.

Teď už asi všichni tušíme, proč Ministerstvo financí požaduje výrazný nárůst zaměstnanců Finanční správy.

A jak mi bylo diskrétně sděleno, FÚ mají neomezené prostředky na odměny za práci přes čas.

Jak šla registrace k EET udělat jinak a lépe

Neexistuje žádný právní ani technický důvod pro kontrolu údajů či nároku žadatele pro přístup do EET. Do EET je možné se přihlásit i dobrovolně. Současný postup registrace je neobhajitelně zdlouhavý, drahý, nepružný a neefektivní.

Možností jak totéž udělat jinak a lépe je celá řada, ale zde ukážu dvě nejjednodušší, nejméně pracné a vlastně zcela přirozené.

Varianta 1:

Drtivá většina subjektů spadající pod EET vlastní datovou schránku. Autentizační údaje bylo možné všem, během října a listopadu, vygenerovat a zaslat do datové schránky. A ty subjekty, které se rozhodly pokračovat v podnikání pod EET by je využily, ostatní ignorovaly.

Novým subjektům by se po zápisu do OŘ údaje vygenerovaly automaticky taktéž. Podnikatelé bez datové schránky by si požádali osobně na FÚ stejně jako dnes. Byl by jich zlomek.

Toto řešení je zcela automatizované, nenáročné jak na FÚ, tak na implementaci, tak zejména na podnikatele. Podobné řešení již nyní GFŘ dělá, když autentizační údaje vyzvedávané na FÚ jsou předem vygenerované.

Varianta 2:

Žádost o přístup o EET ve formě (třeba) prázdné datové zprávy by se zaslala datovou schránkou na speciální datovou schranku pro registraci EET. Dle odesílatele je jednoznačně určen žadatel o přístup do EET (IČO a další údaje). Strojově, ihned nebo v horším případě dávkově, by se vygenerovali autentizační údaje a zaslali zpět žadateli.

Formální kontrolu (existence subjektu atd). je možné provést plně automatizované ve státních rejstřících, škálovatelné a rychlé. Přístup do EET může mít podnikatel během minut až hodin (při dávkovém zpracování).

 

IBM

Je dobré připomenout, že toto řešení dodalo a implementovalo IBM. Poděkujmu mu za to, co dokáží “vytvořit” za 50mil + dalších 200 mil. za správu ročně a všichni na to mysleme při hledání kvalitních dodavatelů IT a SW.

IBM k EET dále dodala HW za 153 miliónů korun.

Tagged

Jak budovat veřejné digitální služby

Tento článek je 3 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Tento článek je volným překladem dokumentů Government Digital Strategy a Government Service Design Manual.

Government Digital Strategy vlády Velké Británie představuje ambiciozní cíl – vytvořit digitální veřejné služby tak dobré, že lidé budou sami preferovat jejich používaní. Continue reading

Tagged , ,

Standardy služeb dle “Digital by Default”

Tento článek je 2 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Základní informace o “Digital by Default” najdete v tomto článku.

Government Digital Strategy je součást celkové reformy veřejných služeb UK vyhlášené v červnu 2012. Tento dokument definuje strategii a cestu, jakou se stane vláda „digital by default“ – přirozeně elektronická, z podstavy digitální. Government Digital Strategy zavazuje vládu UK  k zajištění, že všechny nové nebo přepracované transakční (ve slovníku GDS státních a veřejných) služby splní standardy „Digital by Default“ do dubna 2014.

Před několika dny, v dubnu 2013, úřad vlády uveřejnil zásadní materiál – Government Service Design Manual.

Jeho součástí je  26 standardů, které bude muset splňovat každá nová či přepracovaná služba před integrací do jednotného portálu GOV.UK.

Continue reading

Tagged ,

Digitální strategie vlády Velké Británie

Tento článek je 1 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Možná si říkáte, co může mít jakási digitální strategie vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska společného se Service Designem či dokonce Customer Experience.

Věřte nebo nevěřte, VŠECHNO!

Government Digital Strategy je součást celkové reformy veřejných služeb UK vyhlášené v červnu 2012. Tento dokument definuje strategii a cestu, jakou se stane vláda “digital by default” – přirozeně elektronická, z podstavy digitální.

Slovy “Digital by default” je myšleno, že “elektronické služby jsou tak jednoduché a pohodlné, že všichni ti, kteří je mohou využívat tak učiní, zatímco ti, kteří nemohou, nejsou vyloučeni z využívaní těchto služeb jiným způsobem.”

[quote type=”center”]By digital by default, we mean digital services that are so straightforward and convenient that all those who can use them will choose to do so whilst those who can’t are not excluded.[/quote]

Government Digital Strategy zavazuje vládu UK  k zajištění, že všechny nové nebo přepracované transakční (ve slovníku GDS státních a veřejných) služby splní standardy “Digital by Default” do dubna 2014.

Celá strategie a odpovědnost za ni spadá na Ministra pro úřad vlády Francise Mauda. U nás podobnou vládní pozici nemáme, pravomocemi a oblastí zájmu je nejvíce podobná (nikoliv však výkonností a bezkoncepčností) ministerstvu pro administrativní záležitosti Jima Hackera ze skvělého seriálu Ano, pane ministře.

Před několika dny, v dubnu 2013, úřad vlády uveřejnil zásadní materiál – Government Service Design Manual. Už pouhé rychlé prolistování fantasticky strukturovaným a zpracovaným interaktivním dokumentem Vám do hlavy vnutí myšlenku, jak takový materiál mohl vzniknout v jakékoliv státní správě.

V dalších dnech a týdnech budeme z těchto materiálů čerpat a přinášet nejzajímavější postřehy a myšlenky.

26 standardů, které bude muset splňovat každá služba, přineseme již zítra.

Tagged , ,