Předseda dozorčí rady Operator ICT a.s.

Formálně jsem se 19.12.2018 stal členem dozorčí rady Operatora ICT, první zasedání jsme měli dnes. Dnes jsem byl také zvolen předsedou dozorčí rady Operator ICT a.s.

Jak k tomu došlo?

Smart City a elektronizace státní správy jsou ze strategického i technického hlediska podobné disciplíny s různými měřítky. Oběma tématy se již pár let zajímám, Operátor ICT a pražský magistrát jsou rozpočty i dosahem na úrovni běžného ministerstva. Již mnoho let vidím, že v oblasti Smart-city (a přizemněji ve správě IT) má Praha veliké rezervy (eufeimicky řečeno)-

Když Piráti vyhlásili výběrové řízení na tyto pozice, přihlásil jsem se a v konkurenci několika desítek lidí uspěl. Pro jistotu zdůrazňuji, že nejsem členem žádné politické strany a hlavním důvodem pro mou účast ve výberovém řízení byl důraz na odbornost.

 

Můj osobní cíl v dozorčí radě

Po celou dobu existence sleduji plány, činy a realizované smlouvy Operator ICT a zejména strategické směřování a z ní realizované aktivity v 2016-2018 nepovažuji správné.

Smart City je populární buzzword, ve skutečnosti to znamená změnu přemýšlení a změnu řízení města (turnaroud management), průběžnou inovaci a otevřené řízení na základě tvrdých dat.

Smart City neznamená nabíječky v lavičkách či pár košů za 10 mil. Kč.

Smart City znamená rozhodování občanů a řízení managementu města na základě dat (nikoliv pocitů). Znamená stanovení dlouhodobých a kratkodobých cílů a KPI pro jednotlivé oblasti života. Na základě toho stanovení nástrojů a změn, jejich průběžné sledování, hodnocení KPI a průběžná úprava procesů řízení města.

Důležitým faktorem je zpřístupnění stejných informací občanům a firmám a umožnit jejich lepší rozhodování na základě stejných dat. Je to také základ transparentnosti a veřejné kontroly.

Operátor ICT je servisní firma, která má pro Prahu tyto vize Smart City udržovat a realizovat. Má fungovat také jako odborný a konzultační prvek v této oblasti pro Prahu, radu, zastupitele a veřejnost. A pokud se tak magistrát rozhodne, fungovat pro Prahu také jako “servisní IT firma”. Což se vzhledem ke stavu magistrátního odboru informatiky nabízí.

Dozorčí rada má v Operátor ICT primárně kontrolní, nevýkonnou roli. Výkonnou roli zastává představenstvo (zodpovědné akcionáři a dozorčí radě) a management.

Mým cílem je důsledně kontrolovat management, že se chová v souladu se zákonem (zejména řádné veřejné soutěže), že se chová v souladu se strategií Prahy o oblasti IT a Smart City.

Druhým cílem je pomoci managementu s realizací cílů Smart CIty sdílením mého know- how a zkušeností. Nechci být managementu pouze “kontrolním drábem či kritikem”, ale i pomocníkem a partnerem. Stejnou roli chci neformálně mít i vůči magistrátu – propojit obě organizace a pomoci definovat vzájemnou roli magistrátu (tvůrci a nositelé Smart City vize) a Operátora ICT (jeden z realizátorů). A vhodným způsobem pomocí změnit (nejen rozhodovací) procesy magistrátu na moderní úřad. (např. alá Vídeň)

Třetím cílem je zajistit maximální transparetnost a otevřenost celé společnosti Operator ICT včetně dozorčí rady, a to i nad rázec zákona. Věřím tomu, že transparentnost a veřejná kontrola jsou nejlepší prevencí korupčního chování

 

Budoucnost ukáže, jak moc ambiciózní cíle jsem měl.


Níže je má smlouva jako člena dozorčí rady s Operátorem ICT (vzor a parametry smlouvy určili a schválili pražští zastupitelé v prosinci 2018. My neměli možnost její textaci jakkoliv měnit).

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENADOZORČÍ RADY

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)

 

a

 

pan                  Michal Bláha

……..
(dále jen „Člen dozorčí rady“)

 

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tuto smlouvu o výkonu funkce

(dále jen „Smlouva“)

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1    Společnost prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2     Člen dozorčí rady prohlašuje, že je fyzickou osobou s plnou svéprávností podle českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3     Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že byl řádně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti dne 18.12.2018 (ke dni 19.12.2018).

1.4     Člen dozorčí rady se zavazuje tuto funkci pro Společnost vykonávat za podmínek stanovených touto Smlouvou, stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

2.1     Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Člena dozorčí rady vůči Společnosti při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

 

 1. PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY A ČLENA DOZORČÍ RADY

 

3.1     Člen dozorčí rady je členem kontrolního orgánu Společnosti nesoucí název dozorčí rada. Působností dozorčí rady Společnosti je zejména dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

3.2     Obsahem činnosti Člena dozorčí rady při výkonu jeho funkce je zejména:

3.2.1      účast na zasedáních dozorčí rady a podílení se na rozhodování dozorčí rady ve věcech, které jsou stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích nebo jiným obecně závazným právním předpisem svěřeny do pravomoci dozorčí rady;

3.2.2    podílení se na kontrolních a ostatních činnostech, které přísluší na základě stanov Společnosti nebo zákona o obchodních korporacích dozorčí radě;

3.2.3    odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech Společnosti, zajišťování podkladů pro tato jednání;

3.2.4    posuzování strategických a operativních návrhů řízení Společnosti, sledující zabezpečení efektivního zhodnocování základního kapitálu a příznivého hospodářského výsledku Společnosti;

3.2.5    posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních a organizačních, jakož i dalších dokumentů, orientujících Společnost žádoucím směrem.

 

 1. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

 

4.1     Za výkon funkce náleží Členu dozorčí rady měsíční hrubá odměna ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Pokud člen dozorčí rady zároveň zastává pozici předsedy, náleží mu za výkon funkce měsíční hrubá odměna ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých). Byl-li člen představenstva zvolen předsedou v průběhu měsíce, nebo došlo-li k jeho odvolání z této pozice v průběhu měsíce, náleží mu stanovená odměna za tyto měsíce v plné výši, odměna tak nebude alikvotně krácena.

4.2     Měsíční odměna je splatná vždy nejpozději patnáctý (15.) den v měsíci následujícím po měsíci, v němž na odměnu vznikl Členu dozorčí rady nárok, a to na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený na titulní straně této Smlouvy.

4.3     Jiné plnění náleží Členu dozorčí rady, pokud tak stanoví právní předpis nebo vnitřní předpisy Společnosti, jsou-li schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti.

4.4     Valná hromada Společnosti, resp. jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti, může kdykoliv rozhodnout o mimořádné odměně Člena dozorčí rady, zejména v případě příznivého výsledku hospodaření Společnosti. V takovém případě je mimořádná odměna Člena dozorčí rady splatná do třiceti (30) dnů od rozhodnutí valné hromady Společnosti, resp. jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, na bankovní účet Člena dozorčí rady, který je uvedený na titulní straně této Smlouvy.

4.5     Za účelem zajištění náležitého výkonu funkce poskytne Společnost Členu dozorčí rady rovněž nefinanční odměnu ve formě úhrady pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady, a to v souvislosti s pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Společností a příslušným pojistitelem.

 

 1. NÁHRADA NÁKLADŮ A JINÁ MATERIÁLNÍ PLNĚNÍ

 

5.1     Společnost se zavazuje uhradit Členu dozorčí rady hotové výdaje spojené s jeho účastí na zasedáních dozorčí rady. Tyto hotové výdaje je povinna uhradit oproti vyúčtování po jeho předložení.

5.2     Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady v prostorách sídla Společnosti. Při nezbytných služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady poskytne Společnost členu dozorčí rady náhrady cestovních výdajů ve smyslu ustanovení § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Výši náhrad stanoví Společnost před konáním cesty.

5.3     Společnost se dále zavazuje hradit Členu dozorčí rady přiměřené náklady na právní zastoupení, které vznikly Členu dozorčí rady v důsledku obrany proti nárokům nebo řízením, které vznikly nebo byly iniciovány v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady, přičemž se může jednat zejména o přiměřené náklady právního zastoupení, které vznikly Členu dozorčí rady v důsledku obrany proti:

5.3.1      nárokům třetích osob, které vznikly v důsledku porušení zákonné povinnosti Člena dozorčí rady;

5.3.2      nárokům Společnosti, které vznikly v důsledku porušení povinnosti Člena dozorčí rady; nebo

5.3.3      trestním nebo obdobným řízením vedeným proti Členu dozorčí rady v souvislosti s výkonem jeho funkce,

a to i v případech, kdy tyto přiměřené náklady právního zastoupení nebudou uhrazeny pojistitelem na základě pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady ve smyslu odst. 4.5 výše. Společnost má nárok na vrácení přiměřených nákladů na právní zastoupení uhrazených Členu orgánu Společnosti, bude-li pravomocným rozhodnutím soudu rozhodnuto o tom, že se Člen dozorčí rady dopustil úmyslného trestného činu vůči Společnosti, nebo bude-li pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu rozhodnutoo tom, že Člen orgánu sebe nebo třetí osobu svým jednáním úmyslně obohatil na úkor Společnosti.

5.4       Zastává-li Člen dozorčí rady pozici předsedy dozorčí rady, nahrazuje mu společnost náklady spojené s reprezentací a občerstvením v rámci aktivit společnosti (tzv. reprefond), a to ve výši maximálně 1 500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Je-li Člen představenstva do své funkce zvolen v průběhu kalendářního měsíce, nebude mu tato částka krácena.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

6.1     Člen dozorčí rady se zavazuje zejména:

6.1.1      řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti,

6.1.2      vykonávat svoji funkci v zájmu Společnosti a tuto činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře, tj. s povinností vykonávat svoji činnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,

6.1.3      s péčí řádného hospodáře především posuzovat veškeré materiály a podklady, které mu budou v rámci jeho činnosti předloženy a v případě potřeby si vyžádat další materiály a podklady, které pro svou činnost potřebuje,

6.1.4      bez zbytečného odkladu činit potřebná rozhodnutí a vyslovovat nutná stanoviska a připomínky,

6.1.5       chránit dobré jméno Společnosti,

6.1.6       dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem,

6.1.7      dohlížet nad dodržováním právních a ostatních předpisů Společnosti a jejími zaměstnanci,

6.1.8      řádně hospodařit s prostředky Společnosti a ochraňovat majetek Společnosti před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Společnosti,

6.1.9      zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu,

6.1.10    informovat Společnost o veškerých důležitých změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádný výkon jeho funkce, případně na změnu pokynů Společnosti, a

6.1.11    bezodkladně informovat dozorčí radu a představenstvo Společnosti a případně valnou hromadu (pokud je to z hlediska právních předpisů nutné) o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, které by mohly mít vliv na výkon jeho funkce člena dozorčí rady.

6.2     Člen dozorčí rady je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze své funkce člena dozorčí rady osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady.

6.3     Člen dozorčí rady je povinen ve smyslu § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích informovat dozorčí radu Společnosti, respektive valnou hromadu, nastane-li střet mezi jeho zájmy a zájmy Společnosti, respektive hodlá-li se Společností uzavřít smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

6.4     Člen dozorčí rady je povinen informovat dozorčí radu Společnosti o všech skutečnostech, o nichž získal povědomí, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost Společnosti a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti újmu na majetku nebo pověsti (dobrém jménu) či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů.

6.5      Společnost se zavazuje zejména:

6.5.1      vytvořit Členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a poskytovat mu veškeré informace, údaje a podklady nezbytné k výkonu jeho funkce, včetně zajištění příslušného školení a možnosti využívat v účelné míře služby externích poradců;

6.5.2      poskytovat Členu dozorčí rady bezplatně technické prostředky nutné k zajištění řádného výkonu funkce, pokud je to vhodné nebo účelné namísto náhrady nákladů vynaložených Členem dozorčí rady; a

6.5.3      řádně a v dohodnutých termínech poskytovat Členu dozorčí rady odměnu sjednanou v čl. 4 této Smlouvy jakož i materiální plnění dle čl. 5 této Smlouvy.

 1. UKONČENÍ VÝKONU FUNKCE

 

7.1       K ukončení výkonu funkce dochází způsobem a z důvodů určených právními předpisy a stanovami Společnosti.

7.2       V případech ukončení funkce člena dozorčí rady je Člen dozorčí rady povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž opomenutí by mohlo být Společnosti na újmu.

7.3     Do třiceti (30) dnů po ukončení výkonu funkce vrátí Člen dozorčí rady libovolnému členu dozorčí rady Společnosti:

7.3.1      veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by již byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti;

7.3.2      ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem funkce, a to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům.

 

8.ODPOVĚDNOST ČLENA DOZORČÍ RADY

 

8.1       V případě porušení právních povinností při výkonu působnosti člena dozorčí rady odpovídá Člen dozorčí rady Společnosti za škodu, kterou jí porušením způsobil.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 

9.1       Tato Smlouva byla schválena jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti dne 18.12.2018.

9.2       Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 19.12.2018. Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkce Člena dozorčí rady.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1     Člen dozorčí rady souhlasí s tím, že Společnost bude uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce včetně jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště a údajů o vzdělání a jeho pracovních výsledcích ve funkci, osobním statutu a odměnách, které se mu ročně skutečně vyplatí (dále jen “Údaje“), a to po dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností Společnosti.

 

10.2     Společnost je oprávněna použít Údaje za účelem evidence činností Člena dozorčí rady podle této Smlouvy. Společnost je oprávněna užít Údaje a výsledky jejich zpracování pouze pro vnitřní účely, není však oprávněna údaje poskytnout třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem.

10.3     Člen dozorčí rady má právo na přístup k Údajům, jejich opravu a likvidaci v souladu s platnými předpisy a zavazuje se Společnost bez zbytečného odkladu informovat o jakékoli změně těchto údajů.

 

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1     Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy lze provádět výhradně na základě dohody smluvních stran uzavřené v písemné formě a schválené valnou hromadou Společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti.

11.2     Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) si ponechá Společnost a jeden (1) Člen dozorčí rady.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

 

 

 

print

2 thoughts on “Předseda dozorčí rady Operator ICT a.s.

 1. Jiri Hlavaty says:

  Jako prvni bude dobry zariznout ty nesmyslny apky do mobilu. Pruvodce skodovym palacem, moje praha, visitor guide. Vetsinu z toho supluje google nebo to je blbost. Jenze to nepujde, protoze by to byla zmarena investice a hrozi prokurator, nebo aspon nku. A sme tam kde celej goverment 🙂

  • Michal Vašut says:

   myslím, že to tak brzo nebude, viz vypsané pozice na vyvojáře Android a iOS: https://operatorict.cz/volne-pozice/

   ale souhlasim, myslím že dobře udělaná webová aplikace s dnešními technologickými možnostmi (tj. umožnění offline režimu, možnost využití foťáku, geolokace, …) úplně stačí a funguje víceméně všude +-stejně

Comments are closed.