Je Agrofert opravdu “bývalá firma” Andreje Babiše?

(poslední update 13.10.2019)

  1. února 2017 převedl tehdejší ministr Andrej Babiš většinu svého majektu (zejména společnosti Agrofert a SynBiol včetně stovek navázaných společností) do svěřenckého fondu. Andrej Babiš převedl společnosti Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Od tohoto dne p. Babiš v žádném veřejném vystoupení nezapomene pojmenovat své firmy jako “bývalé firmy” a že z ní nebude mít žádný zisk.

 „Odešel jsem z Agrofertu v lednu 2014, přestal jsem byl generální ředitel a předseda předsavenstva a nyní jsem se zbavil akcií.  Jsem tedy osoba obmyšlená, což znamená, že pokud bych odešel z politiky a nějakým způsobem nastaly okolnosti, že by zákon byl neplatný, mohu následně akcie opět získat. Ale v této chvíli nejsem akcionářem, nebudu mít informace o společnosti a nebudu do ní zasahovat. Nebudu mít ani žádný zisk,“ zdůraznil Babiš. (zdroj)

Jsou Agrofert a SynBiol “bývalé” firmy Andreje Babiše?

Pokud nechcete číst podrobnosti:

Agrofert a SynBiol nejsou bývalé firmy Andreje Babiše.
1) Andrej Babiš je obmyšlený fondů, může se kdykoliv stát majitelem veškerého majektu ve svěřenckých fondech.
2) Jako zakladatel fondu má právo kdykoliv měnit pravidla fungování fondu.
3) Je jedinou osobou, která má nad těmito fondy plnou kontrolu.
4) Současně, jako obmyšlený, provádí nad fondy dohled.
5) Má právo kdykoliv odvolat dva ze tří správců, které jmenoval.

Podmínky, kdy to může nastat –  přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno (zdroj), jsou plně v rozhodnutí zakladatele fondu (Andrej Babiš), stejně jako fakt, zda má obmyšlený (Andrej Babiš) z majektu fondu nějaké plnění či nikoliv. Tyto podmínky nejsou veřejně známé a ověřitelné, nejsou zapsané ani v obchodním rejstříku, ani veřejně dostupné v rejstříku svěřenckých fondů. UPDATE 13.10.2019: Z textu auditu EU a rozhodnutí Odboru přestupků Černošice vyplývá, že Andrej Babiš může správce fondu nebo dva z jeho celkem tří protektorů odvolat, a to v případě, že poruší statut nebo například zákon. Jenže tím, kdo má posuzovat, zda správce pochybil, je podle úředníků opět Andrej Babiš. “Od činnosti svěřenského fondu tedy není oddělen, neboť vykonává činnosti, které lze označit za řídicí,” stojí dále v rozhodnutí Černošic.

update 13.10.2019
Paní Babišová (manželka pana Babiše) je členem rady protektorů (správců) a je považována za rodinného protektora. Rodinného protektora jmenuje pan Babiš a ten také může odvolat osobu z funkce rodinného protektora bez uvedení důvodu. Rada protektorů není usnášeníschopná, pokud není přítomen rodinný protektor.“ V tom je role a pozice manželky pro Andreje Babiše zásadní.

Pravidla svěřenského fondu Andreje Babiše

Pravidla svěřenského fondu Andreje Babiše

Jak také popsali auditoři Evropské komise, dvěma hlavními cíli svěřenských fondů jsou dle (veřejně nepřístupných) stanov:

a) správa skupiny Agrofert (zahrnuje zhruba 900 společností v ČR, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Nizozemí, Rusku a Německu)

b) ochrana zájmů Andreje Babiše.

zdroj: https://hlidacipes.org/protektorka-monika-babisova-uzivatelka-konecnych-vyhod-majetku-andreje-babise/  

 

Závěr: Andrej Babiš formálně není majitelem svých firem,
ale fakticky má nad nimi stejnou kontrolu jako před převedením do fondů.

Svěřencké fondy Andreje Babiše


zdroj obrázku

AB private trust I, svěřenský fond – spravuje 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, do které patří taktéž společnost Hartenberg Holding. Správcem fondu se stal Zbyněk Průša. Dohled nad činností správce vykonává tříčlenný kontrolní orgán – rada protektorů. Tu tvoří Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek.

AB private trust II, svěřenský fond – spravuje zbylých 10 % akcií společnosti AGROFERT. Správcem fondu je Alexej Bílek. Rada protektorů je ve složení Monika Babišová, Zbyněk Průša a Václav Knotek.

Zbyněk Průša je předsedou představenstva Agrofertu a šéf chemičky Deza. Alexej Bílek vede právní divizi Agrofertu, před 1990 působil na Vysoké škole politické ÚV KSČ. Václav Knotek je právník Agrofertu, měl na starosti např. vyvedení farmy Čapí hnízdo z Agrofertu na anonymního vlastníka před žádostí o 50 miliónovou dotaci. Monika Babišová je dlouholetá družka a od 2017 manželka Andreje Babiše.

Role Andreje Babiše se omezuje pouze na pozici takzvaného obmyšleného, kterému bude majetek ze svěřenských fondů vydán za předpokladu, že přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno. (zdroj vyjádření A.Babiše, neověřitelné)


Podrobněji

Koukněme tedy na celou věc podrobněji, zejména co to je vlastně svěřencký fond, kdo má z fondu užitek a jaká pravidla pro fond platí.

Co je svěřencký fond

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

Svěřenský fond je zřízen vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (Andrej Babiš) smlouvou (uzavře se smlouva mezi zakladatelem a správcem o svěření majetku správci).

Ve smlouvě se definuje účel fondu, zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný, anebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (akceptace ve smlouvě). Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou notářského zápisu. Statut musí obsahovat alespoň:

  • označení svěřenského fondu,
  • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
  • vymezení účelu svěřenského fondu,
  • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
  • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, a
  • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. Svěřenský fond se nezapisuje do veřejného rejstříku. (zdroj)

Práva zakladatele (Andrej Babiš):

  • jmenovat a odvolávat správce
  • definovat obmyšleného a určit mu plnění a může své rozhodnutí změnit nebo zrušit
  • dohlížet nad činností správce

Svěřenský správce

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, případně investiční společnost s licencí ČNB. V případě fondů Andreje Babiše jsou to jeho nejbližší spolupracovníci z Agrofertu (Zbyněk Průša, Alexej Bílek a Václav Knotek u AB private trust I,  Alexej Bílek, Zbyněk Průša a Václav Knotek u AB private trust II) a jeho manželka Monika Babišová. Andrej Babiš může kdykoliv libovolného z pánů odvolat. 

Obmyšlený

Zakladatel, v tomto případě to byl Andrej Babiš, má právo jmenovat obmyšleného (což je Andrej Babiš) a určit mu plnění ze svěřenského fondu. Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem fondu.

Dohled

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel (Andrej Babiš) a osoba označená za obmyšleného (Andrej Babiš), popřípadě další osoby (dozorčí rady fondů), určí-li tak statut. Na žádost toho, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu, umožní svěřenský správce kontrolu dokladů o svěřenském fondu a předloží mu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou informaci.

(vyšlo 7. 2. 2018 na Hlídacím psu).

print